افزایش هزینه‌های برنامه دومینیکا

افزایش هزینه‌های برنامه دومینیکا، راهی به سوی ارتقای اعتبار پاسپورت این کشور

افزایش دوبرابری هزینه دریافت پاسپورت دومینیکا از طریق سرمایه‌گذاری چه تاثیراتی دارد؟ آیا افزایش هزینه‌های پاسپورت دومینیکا به افزایش اعتبار آن منجر می‌شود؟ ... ادامه مطلب